Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020 Banner
Think about
Energy Efficiency
everywhere

Η Eνεργειακή Aποδοτικότητα

αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τόσο τη βιομηχανία όσο και τα ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια, δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους.


Ως Hλεκτρική Ενεργειακή ΑποδοτικότηταΑύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης) νοείται η μείωση της απορροφούμενης ισχύος και της κατανάλωσης ενέργειας από μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, χωρίς η μείωση αυτή να επηρεάζει την κανονική δραστηριότητα που εκτελείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίρια ή οποιαδήποτε άλλη διεργασία.

Mία ενεργειακά αποδοτική ηλεκτρική εγκατάσταση έχει μειωμένο κόστος λειτουργίας και παράλληλα επιτυγχάνει μειωμένες εκπομπές αερίων ρύπων.

Η ENERCA αναπτύσσει πολιτικές για την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και παρέχει αξιόπιστες λύσεις μέσω της υλοποίησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το αντικείμενο της ENERCA

Η ENERCA είναι μια νεοσύστατη τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε από δύο Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, οι οποίοι διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε ενεργειακά έργα Μηχανικής, Προμήθειας και Κατασκευής (Engineering, Procurement and Construction - EPC) παγκοσμίως.

Κύρια αντικείμενα της εταιρείας αποτελούν ο ενεργειακός έλεγχος και η ενεργειακή επιθεώρηση (Energy Survey and Energy Audit) των Η/Μ εγκαταστάσεων, η εκπόνηση ενεργειακών μελετών, η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (ESCo) και η υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας (Energy Efficiency) με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η ENERCA παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών λύσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ανακατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, η προμήθεια ενεργειακού εξοπλισμού, η παραγωγή ενέργειας και η παροχή ενέργειας μέσω εναλλακτικών παρόχων.

Η ENERCA είναι εγγεγραμμένη ως Νομικό Πρόσωπο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Γ΄ Τάξης του ΥΠ.Ε.Κ.Α. για την διεξαγωγή των υποχρεωτικών ενεργειακών ελέγχων σε Μεγάλες ή Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις, βάση του Ν. 4342/2015.

Η εκτεταμένη εμπειρία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασμό με όλο τον απαραίτητο μετρητικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, μας δίνει την δυνατότητα της άμεσης και αποτελεσματικής διενέργειας ενεργειακών ελέγχων, σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους.

Ποιους αφορά η Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Η ENERCA στοχεύει σε όλους τους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης, να γίνουν φιλικότεροι προς το περιβάλλον ή και σε όσους θέλουν να υιοθετήσουν ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, όπως το ISO 50001.

Ο βιομηχανικός τομέας, τα κτίρια του τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία, data centers, κλπ.), ο τομέας μεταφορών (αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, κλπ.) και ο ναυτιλιακός τομέας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μέτρων Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Η καινοτομία μας

Η συνηθισμένη πρακτική ενός έργου εξοικονόμησης ενέργειας, είναι η λήψη μεμονωμένων και αποσπασματικών μέτρων, τα οποία περιορίζονται μόνο σε ένα μέρος της χρήσης ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα η τοποθέτηση λαμπτήρων LED ή η τοποθέτηση συστημάτων τοπικής αντιστάθμισης. Τα μέτρα αυτά επιφέρουν πολύ μικρή εξοικονόμηση ενέργειας και τα αποτελέσματά τους είναι δύσκολα μετρήσιμα και ανιχνεύσιμα.

Η καινοτομία του έργου της ENERCA έγκειται στην ολιστική προσέγγιση του ζητήματος της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης μιας εγκατάστασης.

Μόνο με αυτή την προσέγγιση επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ολιστική προσέγγιση της ENERCA - Γραφική παράσταση

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται μέτρα διαχείρισης ενέργειας και λύσεις σε όλες τις χρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κίνηση, φωτισμός, θέρμανση/ψύξη/κλιματισμός, παραγωγή πεπιεσμένου αέρα. Το άθροισμα των επιμέρους εξοικονομήσεων ηλεκτρικής ενέργειας δίνει το συνολικό αποτέλεσμα της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Υπηρεσίες & Eφαρμογές Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Η ENERCA παρέχει την πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης AVAX (συμβατή με το πρότυπο ISO 50001), με στόχο να υποστηρίξει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις εταιρείες να παρακολουθούν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται, σε πραγματικό χρόνο, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει τις εξής δυνατότητες:

 • Λήψη και ανάλυση δεδομένων
 • Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φορτίου
 • Διαχείριση ζήτησης ενέργειας και απόρριψης φορτίου
 • Μοντελοποίηση κατανάλωσης ενέργειας συναρτήσει όλων των μεταβλητών που την επηρεάζουν
 • Επέκταση της πλατφόρμας για εφαρμογή στην ναυτιλιακή βιομηχανία

Εφαρμογές ενεργειακής αποδοτικότητας σε Συστήματα Ηλεκτροκινητήρων

Σε όλες τις μεγάλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στα συστήματα ηλεκτροκίνησης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής.

Η ENERCA εφαρμόζει στρατηγικές μείωσης της ενέργειας που καταναλώνεται σε όλο το σύστημα κίνησης με Ηλεκτροκινητήρες, οι οποίες επιτυγχάνουν:

 • Αύξηση του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης με χρήση αποδοτικότερου εξοπλισμού
 • Μείωση της ισχύος εξόδου ενός κινητήρα μέσω του ελέγχου της ταχύτητας και της τάσης
 • Μείωση της ισχύος εισόδου μέσω της μείωσης των απωλειών δικτύου, και
 • Αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Βελτιστοποίηση συστήματος Πεπιεσμένου Αέρα

Ο πεπιεσμένος αέρας αποτελεί μια από τις πιο ακριβές χρήσεις ενέργειας σε μια παραγωγική μονάδα, καθώς η απόδοση του συστήματος είναι χαμηλή. Από τις βελτιώσεις και την μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος πεπιεσμένου αέρα επέρχεται εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία κυμαίνεται από 20% έως και 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα.

Εφαρμογές Εγκαταστάσεων Φωτισμού

Η ENERCA μέσω της χρήσης ελεγκτή φωτισμού, της χρήσης λογισμικού ελέγχου φωτισμού και της τοποθέτησης φωτιστικών LED μεγιστοποιεί την απόδοση των συστημάτων φωτισμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο φωτισμός αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ENERCA σχεδιάζει, αναπτύσσει και εγκαθιστά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), τα οποία σε συνδυασμό μαζί με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και την χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, μετατρέπουν το ηλεκτρικό δίκτυο του καταναλωτή σε έξυπνο δίκτυο. Δίνεται έτσι η δυνατότητα της ταυτόχρονης κατανάλωσης, παραγωγής και ελέγχου της ηλεκτρικής ενέργειας (prosumer) και επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering).

Project Developer Network Industry Badge Quality Assurance Assessor Industry Badge

Η ENERCA αποτελεί μέλος του Investor Confidence Project (ICP) Europe και είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία με πιστοποίηση IREE™. Ο οργανισμός ICP διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των βιομηχανικών και περιφερειακών αγορών ενέργειας με την τυποποίηση του τρόπου ανάπτυξης, τεκμηρίωσης και μέτρησης των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Η διεθνής πιστοποίηση Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE™) της ICP, διασφαλίζει την εκτέλεση ενεργειακών έργων υψηλής απόδοσης και την διαφάνεια στον τρόπο αποτίμησης των αποτελεσμάτων στον εκάστοτε πελάτη.

Engineering Services

H ENERCA παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών μηχανικών όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκαταρκτική ανάλυση έργου, εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, λεπτομερή σχεδιασμό-προμήθεια-εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων και διαχείριση έργου σε βιομηχανικές, κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις.

Επίσης, εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες όπως ανάλυση ροής φορτίου, ανάλυση ποιότητας ισχύος και αρμονικών, υπολογισμός ισχύος και ρεύματος βραχυκύκλωσης, ανάλυση επικινδυνότητας Arc-Flash, εκκίνησης κινητήρων, διαστασιολόγηση Η/Μ εξοπλισμού, συντονισμός μέσων προστασίας, συντονισμός μονώσεων, ανάλυση μεταβατικών φαινομένων, διαστασιολόγηση γεννητριών έκτακτης ανάγκης, μελέτη UPS & συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας κτλ.

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες μηχανικού για την επιθεώρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, την διεξαγωγή Μετρήσεων Ποιότητας Ισχύος, καθώς και για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης (ISO 50001) και την Πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάση ΕΛΟΤ HD 384.

Οι αξίες και το όραμά μας

Οι αξίες της ENERCA συνοψίζουν την κουλτούρα και το γενικότερο όραμα της εταιρείας.

Η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη, η εφευρετικότητα, η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος καθώς και η έμφαση στην τελειότητα του προσφερόμενου έργου, αποτελούν τα σημεία αναφοράς στις δεοντολογικές πρακτικές της ENERCA.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.

Ακεραιότητα
Δέσμευση
Έμφαση στην τελειότητα
Καινοτομία
Αειφορία
Ακεραιότητα
Δέσμευση
Έμφαση στην τελειότητα
Καινοτομία
Αειφορία

Οι άνθρωποι της ENERCA

 • Νικόλαος Λέττας Νικόλαος
  Λέττας
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
  Γενικός Διευθυντής
 • Νικόλαος Πασιαλής Νικόλαος
  Πασιαλής
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
  Τεχνικός Διευθυντής
 • Γεράσιμος Γκρέκος Γεράσιμος
  Γκρέκος
  Οικονομολόγος
  Οικονομικός Διευθυντής
 • Βασίλης Κουκουλογιάννης Βασίλειος
  Κουκουλογιάννης
  Δρ. Φυσικός Θεωρητικής Μηχανικής
  Στατιστική ανάλυση - Χρονοσειρές
 • Βασίλης Μαυρίδης Βασίλειος
  Μαυρίδης
  Μηχανικός Πληροφορικής
  Embedded Systems
 • Βασίλης Τσιτσιαμής Βασίλειος
  Τσιτσιάμης
  Μηχανικός Πληροφορικής
  Ανάπτυξη Λογισμικού
 • Κωνσταντίνος Καυκάς Κωνσταντίνος
  Καυκάς
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
  Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος
 • Δημήτρης Θεοδωρόπουλος Δημήτριος
  Θεοδωρόπουλος
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
  Σχεδιασμός Η/Μ Εγκαταστάσεων

Πελάτες

 • Grecian Magnesite
 • Sofia Med (Halcor Group), Copper Industry
 • ELVIAL, Aluminum Profiles Industry
 • KEBE Ceramics
 • Alfa Wood Group
 • KARELIA, Tobacco Company
 • Coca-Cola HBC
 • AVRA
 • APSI PINDOS, Slaughterhouses - Poultry Farms - Hatcheries - Feed Mills - Refrigeration Facilities
 • AMBROSIADIS, Slaughterhouses-Poultry Farms-Hatcheries-Feed Mills- Refrigeration Facilities
 • Amvrosia
 • VENUS GROWERS, Fruits Processing
 • VITOM, Fruits Processing
 • CHRISTODOULOU BROS, Fruits Processing
 • B&T Composites
 • TCH, Thessaloniki Concert Hall
 • AHEPA University General Hospital of Thessaloniki
 • EUROMEDICA, General Clinic Thessaloniki
 • PORTO CARRAS, Hotels-Grand Resort
 • Bimini World Resorts Bahamas, Hilton Hotel-Casino
 • INTERLIFE INSURANCE
 • Aristotle University of Thessaloniki
 • University of West Macedonia, Department οf Electrical & Computer Engineering
 • University of Nicosia
 • Cyprus Energy Agency
 • German Hellenic Chamber of Industry and Commerce

Επικοινωνήστε μαζί μας